Wat is testamentair bewind?

Testamentair bewind is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. In artikel 4:153 lid 1 staat: ‘Een erflater kan bij uiterste wilsbeschikking bewind instellen over één of meer door hem nagelaten of vermaakte goederen’. Lid 2: ‘Tenzij de erflater anders heeft bepaald, treedt het bewind in werking op het tijdstip van zijn overlijden’. Testamentair bewind gaat dus over het beheer van de goederen van iemand die is overleden (erflater). Dit staat compleet los van het beschermingsbewind, beschreven in artikel 1:431 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

”Testamentair bewind heeft alleen betrekking op goederen na het overlijden van de erflater.”

Bij Testamentair bewind moet de bewindvoerder zo snel mogelijk een beschrijving opmaken van de goederen waarop het bewind betrekking heeft. Hij legt ook ieder jaar rekening en verantwoording af. De jaarlijkse beloning van de bewindvoerder is meestal vastgesteld op 1% van de waarde van het onder bewind gestelde vermogen. Een professionele bewindvoerder zal een uurtarief in rekening willen brengen. Ieder jaar worden de opbrengsten uitgekeerd bij het afleggen van de rekening en verantwoording. Het is de bedoeling dat de testamentair bewindvoerder ervoor zorgt dat het vermogen intact blijft en de opbrengsten worden uitgekeerd aan de rechthebbenden.

Lees verder