Hoe vraag ik beschermingsbewind aan?

Als iemand door psychische of lichamelijke beperkingen niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan de kantonrechter op het verzoek van diegene beschermingsbewind uitspreken. Denk bijvoorbeeld aan Alzheimer-patiënten, verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische patiënten of mensen met problematische schulden. Het beschermingsbewind gaat alleen over de financiën. Wie onder bewind staat mag niet meer zelf beslissen over zijn spullen en vermogen. De bewindvoerder beslist over de goederen en het vermogen van de onderbewindgestelde. Als dit mogelijk is, in overleg met diegene. Hij blijft wel handelingsbekwaam. Diegene mag bijvoorbeeld wel zelf een testament maken, maar niet zelf zijn huis verkopen. Er kan ook een beperkt bewind ingesteld worden. Dan wordt alleen over een deel van het vermogen bewind gevoerd, bijvoorbeeld het spaargeld of de woning van de onderbewindgestelde. Het beschermingsbewind is bedoeld ter bescherming van de financiën van de cliënt en om misbruik van zijn situatie door anderen te voorkomen.

De kantonrechter benoemt de bewindvoerder. Het beschermingsbewind kan alleen uitgesproken worden bij mensen die ouder zijn dan 18 jaar. Het beschermingsbewind kan zonder advocaat aangevraagd worden bij de rechtbank in uw regio.

”Als iemand door psychische of lichamelijke beperkingen niet goed voor zijn eigen financiën kan zorgen, kan de kantonrechter beschermingsbewind uitspreken.”

Stappen voor aanvraag beschermingsbewind:

 1. U zoekt een bewindvoerder die u uw financiën toevertrouwd.
 2. Als de bewindvoerder uw bewindvoerder wil worden, vult de bewindvoerder de bereidverklaring in.
 3. U vult het verzoekschrift bewindvoering en/of mentorschap in en verzamelt alle bijlagen.
 4. U laat uw belanghebbenden (partner, kinderen, evt. ouders) de akkoordverklaringen invullen.
 5. U dient het hele pakket in bij de rechtbank uit uw regio. (Klik op de link voor de contactgegevens van uw rechtbank.)
 6. Binnen twee maanden wordt u opgeroepen voor een zitting. Dit kan ook digitaal zijn.
 7. Uw bewindvoerder en u gaan naar de zitting. Hierin vraagt de rechter waarom beschermingsbewind nodig is, of u weet wat het inhoudt en of u nog vragen hebt.
 8. Ongeveer twee weken later ontvangt u de beschikking waarin staat of het beschermingsbewind is uitgesproken.

In de beschikking staat per wanneer het beschermingsbewind start. Het is de bedoeling dat de bewindvoerder voor die tijd alle papieren heeft die nodig zijn om te starten. Lukt het niet om zelf de aanvraag voor het beschermingsbewind in te dienen of de papieren te verzamelen? Laat u helpen door iemand in uw omgeving, of anders het wijkteam bij u in de buurt.

Hoe lang duurt het beschermingsbewind?

”Het beschermingsbewind loopt voor zolang het nodig is. Als u zelf weer de geldzaken kunt doen, kunt u het bij de kantonrechter laten ontbinden.”

Hoe lang het beschermingsbewind duurt wordt bepaald door de kantonrechter. De rechter kijkt naar waarom het beschermingsbewind wordt aangevraagd. Meestal wordt het uitgesproken voor onbepaalde tijd of voor een aantal jaren. Als u vindt dat het beschermingsbewind niet meer nodig is, kunt u aan de kantonrechter toestemming vragen het bewind op te heffen. Iedere vijf jaar wordt het bewind geëvalueerd.

De rechter heft het beschermingsbewind op als de redenen voor de maatregel er niet meer zijn. Zoals bijvoorbeeld:

 • Als degene aan wie de maatregel is opgelegd, weer zelf, eventueel met de hulp van anderen, de eigen belangen kan behartigen.
 • Als voortzetting van de maatregel niet zinvol is.
 • Als de persoon voor wie de maatregel is bedoeld, overlijdt.
 • Als de rechter het bewind of het mentorschap voor een bepaalde periode heeft uitgesproken en die periode is voorbij.
 • Verder eindigt de curatele als die door een onderbewindstelling en/of een mentorschap wordt vervangen. Omgekeerd eindigt de onderbewindstelling en/of het mentorschap als die door een ondercuratelestelling wordt vervangen.

Het beschermingsbewind stop ook als de bewindvoerder overlijdt of door de rechtbank wordt ontslagen.

Hoe lang moet ik wachten totdat er een beschikking is?

Over het algemeen vindt de zitting binnen twee maanden na het indienen van het verzoekschrift plaats. De uitspraak volgt meestal binnen twee à drie weken na de zitting. Het kan langer duren als het dossier niet meteen compleet is of er problemen zijn met het plannen van de zitting.

”De bewindvoerder en de cliënt worden door de kantonrechter op zitting uitgenodigd voordat het beschermingsbewind wordt uitgesproken. Dit kan ook digitaal zijn”

Let er dus op dat het aanvraagformulier compleet is ingevuld en alle bijlagen erbij zitten:

 • Een verklaring van een deskundige waaruit blijkt dat het beschermingsbewind of mentorschap noodzakelijk is.
 • Een bereidverklaring van de voorgestelde bewindvoerder of mentor dat hij of zij bereid is om de taak te vervullen.
 • Een akkoordverklaring van de naaste familieleden, waaruit blijkt, dat zij akkoord gaan met het verzoek en de voorgestelde bewindvoerder(s) en/of mentor.
 • Eventueel andere bijlage(n) die relevant zijn.

Lees verder