Wat doet een bewindvoerder?

De bewindvoerder voert de werkzaamheden uit die nodig zijn voor een goed beheer van de boedel. Goed beheer van de boedel betekent bijvoorbeeld dat de vaste lasten en leefgeld op tijd worden betaald. Het is niet de bedoeling dat er nieuwe schulden worden gemaakt. De bezittingen die er zijn moeten goed worden beheerd. Het mag dus niet gebeuren dat het dure erfstuk wat eerst aan de muur hing, opeens verdwijnt. Als er recht is op een regeling, zorgt de bewindvoerder ervoor dat deze wordt aangevraagd. Soms wordt dan ook iets van de cliënt verwacht. Als de bewindvoerder bijvoorbeeld een uitkering aanvraagt, moet de cliënt zich houden aan de regels van de gemeente, UWV of SVB. Als de cliënt in dat geval moet solliciteren, dit niet doet en er volgt een maatregel van één maand geen uitkering, is dit niet de schuld van de bewindvoerder. Als er voldoende inkomen is, maar de bewindvoerder betaalt de huur niet op tijd, is dit wel de verantwoordelijkheid van de bewindvoerder. Om ervoor te zorgen dat het beschermingsbewind goed gaat is het belangrijk dat de bewindvoerder en cliënt samenwerken en elkaar weten te vinden als er iets is.

”Welke taken en werkwijze een bewindvoerder heeft, is juridisch vastgelegd.”

Werkwijze

De bewindvoerder is verplicht minimaal 4 keer per week 2 uur telefonisch bereikbaar te zijn en mails en post binnen twee werkdagen te behandelen. De bewindvoerder moet ieder jaar scholing volgen om te mogen blijven bewindvoeren. Hij/zij moet rekening houden met de levensovertuigingen, godsdienst en culturele achtergrond van de cliënt. Er wordt zoveel mogelijk door de bewindvoerder en cliënt gewerkt naar een toekomst van de cliënt waarin deze zelf zijn geld weer kan beheren. De cliënt ontvangt minimaal een keer per maand een overzicht van alle transacties. In het geval dat een cliënt een klacht heeft, wordt deze behandeld volgens de klachtenregeling van de bewindvoerder. De bewindvoerder maakt een dossier per cliënt en houdt deze wekelijks bij. De bewindvoerder is verzekerd in het geval dat hij een fout maakt waar de cliënt nadeel van heeft.

Taken bewindvoerder

 • Aanvraag bijzondere bijstand, toeslagen of kwijtschelding bij lage inkomens
 • Bankrekeningnummer(s) van de cliënt aanvragen en beheren
 • Belastingaangiften box 1.
 • Beschikking rechtbank beheren.
 • Betaling van de vaste en variabele lasten.
 • Boedelbeschrijving en beschrijving vermogensbestanddelen.
 • Correspondentie en vastlegging contactmomenten met cliënt.
 • Behandelen van eventuele klachten.
 • Correspondentie met derden, waaronder schuldeisers.
 • Eindafrekening en -verantwoording goedgekeurd door cliënt en kantonrechter indienen bij beëindiging bewind.
 • Extra uitgaven en aflossing van schulden.
 • Geactualiseerde inkomstengegevens vastleggen.
 • Geactualiseerde berekening maken van de beslagvrije voet in geval van problematische schulden.
 • Vastleggen geactualiseerd budgetplan.
 • Handhaven in rekening brengen tarieven in afstemming met het LOVCK.
 • Jaarlijks terugkerende rekening en verantwoording afleggen en goedkeuring daarvan door kantonrechter of rechthebbende.
 • In het bezit hebben van een geldig legitimatiebewijs.
 • Melding maken in het handelsregister bij een onderneming van de cliënt.
 • Melding maken bij het kadaster in geval van registergoederen.
 • Plan van aanpak getekend door de cliënt. Als deze niet kan ondertekenen, aangeven waarom niet.
 • Eventuele aanvullingen op het plan van aanpak en nagekomen planafspraken.
 • Aangeven wanneer inkomensvoorzieningen niet kunnen worden benut.
 • Schriftelijk vastleggen intakegesprek.
 • Schuldhulpregelingen ondersteunen en correspondenties hierover voeren.
 • Wensen van de cliënt en de gemaakte afspraken over de contactmomenten vastleggen.
 • Zorgverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en andere noodzakelijke verzekeringen afsluiten.

Klik hier voor de brochure Aanbevelingen meerderjarigenbewind, vastgesteld door het LOVCK&T waarin de taken en verantwoordelijkheden van de bewindvoerder uitvoerig worden beschreven.

Lees verder