Beschermingsbewind en WSNP

De WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Deze wet is uit 1998 en onderdeel van de faillissementswet. Het is bedoeld voor mensen die een extra mogelijkheid nodig hebben om uit de schulden te komen. Als een minnelijke schuldregeling niet lukt of een faillissement is opgeheven omdat de schulden niet konden worden afbetaald, kan iemand aanvragen om opgenomen te worden in de WSNP. Als de persoon is toegelaten, krijgt diegene een kans op een schone lei. Deze schuldregeling duurt drie jaar met in sommige gevallen kans op verlenging tot maximaal 5 jaar. Als na afloop van de WSNP de schone lei wordt toegekend, zijn de schulden die in de regeling zaten niet langer afdwingbaar. De persoon hoeft de schulden niet meer te betalen, het mag wel. De schuldsaneringsregeling is bedoeld voor diegenen die buiten hun schuld is een problematische schuldsituatie zijn terecht gekomen (diegene is te goeder trouw). De rechter kan er een uitzondering maken voor mensen die hun leven hebben gebeterd (keer-ten-goede). Een voorbeeld hiervan is dat iemand schulden heeft gemaakt door een drugsverslaving, maar kan aantonen dat diegene een jaar clean is. Toelating tot de WSNP kan maximaal eens in de 10 jaar worden uitgesproken.

Als de rechter de WSNP uitspreekt, wordt een bewindvoerder en Rechter-Commissaris benoemd. De WSNP bewindvoerder is geen hulpverlener, maar toetst of de saniet zijn verplichtingen in het kader van de WSNP nakomt.  De Rechter-Commissaris houdt toezicht op de bewindvoerder. Tijdens de WSNP leeft de saniet op minimumniveau. Alles wat diegene meer aan inkomen heeft wordt op de boedelrekening van de bewindvoerder gestort. De saniet heeft de verplichting om alles op alles te zetten om zoveel mogelijk geld voor de schuldeisers te verzamelen. Dit betekent ook dat diegene kan worden verplicht om bezittingen te verkopen, een andere baan te zoeken of te verhuizen naar een goedkopere woning.

”Als een persoon wordt toegelaten tot de WSNP, worden alle schuldeisers gedwongen om mee te werken aan de schuldregeling.”

WSNP verplichtingen:

  • De hele aflosruimte storten op de boedelrekening (dus ook een erfenis, belastingteruggave of een geldprijs uit een loterij).
  • Geen nieuwe schulden laten ontstaan.
  • Zoveel mogelijk inkomen vergaren (bij arbeidsgeschiktheid, solliciteren als er nog niet gewerkt wordt).
  • De WSNP bewindvoerder op de hoogte houden van alles wat van invloed kan zijn op de schuldregeling (bijv. verhuizing, samenwoning, nieuwe baan).

De WSNP bewindvoerder ziet er streng op toe dat de wet wordt nageleefd. Er geldt een postblokkade zodat alle post eerst langs de bewindvoerder komt. Ook legt diegene huisbezoeken af. De saniet is verplicht de bewindvoerder toegang te geven.

de schuldeisers

De schuldeisers worden gedwongen om mee te werken met de schuldregeling. Waar zij in het minnelijke traject konden kiezen om akkoord te gaan met een voorstel, moeten zij genoegen nemen met hetgeen na drie jaar is gespaard op de boedelrekening. Zij kunnen tijdens de regeling geen beslagen leggen of de schulden verhogen met kosten of rentes.

wie doet wat:

Client / SanietBeschermingsbewindvoerder
aflosruimte storten op boedelrekening WSNPx
geen nieuwe schulden makenxx
zoveel mogelijk inkomen vergarenxx
houden aan de sollicitatieplichtx
zorgen dat het budgetplan kloppend isx
op de hoogte houden van de WSNP bewindvoerderxx
WSNP bewindvoerder binnen laten op het huisbezoekx

Lees verder